Certifikace

Společnost má v rámci integrovaného systému managementu zavedený a certifikovaný systém managementu kvality ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, certifikovaný systém EMS ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 a zavedla a používá certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě s požadavky specifikace ČSN OHSAS 18001:2008.

Vrcholové vedení se zavazuje vytvářet podmínky pro aplikaci účinného a efektivního integrovaného manažerského systému a tyto systémy pravidelně přezkoumávat. K tomuto cíli vrcholové vedení definuje politiku a cíle kvality, environmentální cíle a politiku a politiku a cíle BOZP, zajišťuje potřebné zdroje a sděluje ve společnosti důležitost plnění očekávání klientů a ostatních zainteresovaných stran.

Kvalita

  • Společnost v rámci integrovaného systému managementu zavedla a používá certifikovaný systém managementu kvality ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 : 2009, který je závazný pro všechny zaměstnance, subdodavatele a činnosti společnosti.

    Aplikací certifikovaného systému řízení a současným využitím efektivních technologických postupů jsme schopni docílit významného zkrácení doby výstavby a snížení výdajů potřebných k realizaci jednotlivých projektů. Tyto skutečnosti zaručují vysokou kvalitu díla a investorům přinášejí finanční úspory a zkrácení doby návratnosti vynaložených prostředků.

Ekologie

  • Společnost v rámci integrovaného systému managementu zavedla a používá certifikovaný systém EMS ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14001 : 2005, který je závazný pro všechny zaměstnance, subdodavatele a činnosti společnosti.

    Těžištěm politiky ekologie společnosti je důsledná prevence situací, jenž by mohly mít negativní vliv na životní prostření a současně vzdělávání zaměstnanců s cílem zvyšování odborné úrovně, odpovědnosti a motivace v oblasti ochrany životního prostředí.

Bezpečnost

  • Společnost v rámci integrovaného systému managementu zavedla a používá certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě s požadavky specifikace ČSN OHSAS 18001 : 2008, který je závazný pro všechny pracovníky, subdodavatele a činnosti společnosti.

    Naplňování cílů politiky BOZP je nedílnou součástí pracovních úkolů všech zaměstnanců společnosti. Součástí manažerského integrovaného systému je plánovaný dohled nad postupy a kontrola procesů interními koordinátory.