Whistleblowing

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Společnost Casta a.s. má ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění zaveden vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je možné podat oznámení o protiprávním jednání.

Pro přijímání oznámení jsou určeny následující příslušné osoby:

Ing. Pavel Mácha
e-mail: macha@castapisek.cz
Tel. +420 382 201 223

Ing. Marcela Viktorová
e-mail: viktorova@castapisek.cz
Tel. +420 382 201 277

Ing. Iveta Konfrštová
e-mail: konfrstova@castapisek.cz
tel. +420 382 201 248

Korespondenční adresa příslušných osob: Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek

Oznámení dle výše uvedeného zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení je možné podat:

Písemně

Ústně

Na kontaktní telefonní čísla příslušných osob:

  • +420 382 201 223  (Ing. Pavel Mácha)
  • +420 382 201 277  (Ing. Marcela Viktorová)
  • ​+420 382 201 248  (Ing. Iveta Konfrštová)

Osobně

Po dohodě s kteroukoli příslušnou osobou.

A dále také prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz)

Povinný subjekt, Casta a.s., vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle §2 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i)  zákona na ochranu oznamovatelů.

Ochrana osobních údajů

Všechna oznámení v naší společnosti řeší příslušná osoba. Informace zaslané přes whistleblowingový kanál jsou v naprostém bezpečí a nehrozí žádné odvetné opatření.

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

a) datum přijetí oznámení,

b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,

c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li mu totožnost známa,

d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

‌Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Do evidence podle tohoto článku a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.