13.02.2017

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií vydaných obchodní společností
Casta a.s. a výzva pro akcionáře

Obchodní společnost Casta a.s.
se sídlem Pražská 467, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 
IČ: 25170058
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 881 (dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že dne
13. 2. 2017 nabylo účinnosti následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, přijaté dne 13. 2. 2017:

„S účinností ke dni 13. 2. 2017 se rozhoduje o přeměně všech akcií Společnosti, tj. 200 (dvě stě) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 160.000,00 Kč (jedno sto šedesát tisíc korun českých), číselné označení 0001 až 0200, na zaknihované akcie. Akcionářům Společnosti se stanoví lhůta k odevzdání přeměňovaných akcií Společnosti v délce dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. Při odevzdání akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaná akci zaevidována.“

(dále jen „Rozhodnutí“).

Představenstvo Společnosti v návaznosti na Rozhodnutí o přeměně všech akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti odevzdali všechny dosavadní akcie Společností vydané jako cenné papíry. Lhůta, ve které je akcionář povinen odevzdat listinné akcie Společnosti, činí dva měsíce ode dne tohoto zveřejnění Rozhodnutí. Místem určeným pro odevzdání dosavadních akcií je adresa sídla Společnosti, a to Pražská 467, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, v pracovní dny od 08:00 do 16:00 hodin. Při odevzdání dosavadních akcií vydaných jako cenné papíry je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.

V případě, že akcionář neodevzdá dosavadní akcie vydané jako cenné papíry v určené lhůtě nebo nesdělí číslo majetkového účtu, bude Společnost postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Představenstvo společnosti Casta a.s.